xutan_2

View of “Possible Vocabulary Games: Xu Tan Language Workshop,” 2011, OCT Contemporary Art Terminal, Shenzhen, Photo: Jiang Tao